tekst:

vert.


Hier ben ik


Hier ben ik

Uit de nacht en weer vrij, ben ik

Naar het licht en mijn kracht, ben ik

Mijn liefde en hart achterna


Grond, zie ik

Wat ruimte voor mij, zie ik

Met rust in mijn lijf, kijk ik

De donkerte en snijdende pijn voorbij


Verbondenheid, voel ik

Met alles wat leeft, voel ik

Omarm de wereld, voel ik

Mezelf iedereen en ook jou


Al ben je zo ver van mij

Al ben je zo ver van mij
Hjir bin ik


Hjir bin ik

Út ‘e nacht en wer frij, bin ik

Nei it ljocht en myn krêft, bin ik

Myn leafde en hert efternei


Grún, sjoch ik

Wat romte foar my, sjoch ik

Mei rêst yn myn liif, sjoch ik

It tsjuster en tsjirming foarby


Ferbúnens fiel ik

Mei alles wat libbet, fiel ik

Omearmje de wrâld, fiel ik

Mysels, elkenien en ek dy


Al bisto sa fier fan my

Al bisto sa fier fan my


lyrics & music Plattèl 2012

 

luister op soundcloud: